annonsplats
annonsplats annonsplats annonsplats

Utrustning

Första sidan | E-post

Mätutrustning | Saneringsutrustning | Skyddsutrustning

Utrustning för miljötekniska markundersökningar

Ett led i saneringsarbetet är de miljötekniska markundersökningarna. De görs framför allt i utredningsskedet men utgör också en väsentlig del av sanering och uppföljning av ett projekt. Det finns många typer av mätutrustningar som används i fält. Det spänner från mobila laboratorier till små bärbara analysapparater och biologiska testmetoder samt provtagningsutrustning. 

Sidan ska bli en vägledning till återförsäljare och tillverkare av fältutrustning. En del informationskällor som beskriver olika metoder kommer också att läggas upp.

 • ABEM - tillverkar geofysiska mätinstrument.
 • Afriso EMA - utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö och säkrare arbetsplatser.
   
 • Envic-Sense AB - har utvecklat mätinstrumentet ”Miljögiftsmätaren” som är liten och portabel gör att den är smidig att använda ute i fält och gjord för att använda för att spåra/mäta föroreningskällor på plats.
   
 • GEAWELLTECH AB - tillhandahåller utrustning och instrument inom området mark och vatten. Är agenter för ett antal världsledande tillverkningsföretag inom kompetensområdet och tillverkar även egen utrustning för export samt utför service och reparation av instrument och maskiner.
 • Geomek - Produkter och service inom geotekniska undersökningar och grundläggningsborrning.
 • Geotech AB - Geoteknisk fältutrustning
 • Holger Andreasen AB - säljer bland annat portabla XRF.
 • Renergetics Svenska AB - erbjuder metoder och produkter för sanering av förorenad mark på ett naturligt sätt med hjälp av specialicerade bakterier och enzymer.
   
 • RGS 90 - Immunoassay och Rotas tox-tester. Vid tekniska frågor eller service kan kunderna kontakta Per Olsson i Örnsköldsvik. Tel: 0660-37 58 20.
 • SGI Laboratorieundersökningar - erbjuder bland annat ett test av biotillgänglighet. Läs mer i pdf-fil.
 • Scantec Nordic AB - erbjuder tillbehör, komponenter och mätinstrument för laboratorie- och fältanalys. Försäljning av XRF- och PID-instrument. Säljer även Petroflag och annan portabel mätutrustning.
   
 • SWEDAQ - ett svenskt företag, helt specialiserat på försäljning av oceanografisk, limnologisk, hydrologisk och hydrobiologisk utrustning.

 

Utrustning och material vid sanering av förorenad jord

En annan del av saneringsbranschen är leverantörerna av utrustning för själva saneringen. Här finns allt från siktar, vattenrening, pumpar, kemikalier, tätskikt med mera. Företag inom sektor är välkomna att höra av sig.

 • Acitex Miljö Skydd AB - Göteborgsbaserat företag som specialiserat sig på materiel för olje- och kemikaliesanering. Har allt i från en serie länsor för både hav, insjö och strömmande vatten till duk, socks och granulat till verkstäder mm.
 • Alron Chemical Co AB - leverantör av mikrobiologiska produkter till saneringsbranschen, samt specialkemikalier och system för luktsanering.
 • AQVIS Miljö AB - marknadsför bland annat AQVIS Miljöspont som har flera användningsområden, förutom som väggelement vid anläggande av olika dammar ex. sedimentdammar och biologiska dammar. Kontakta Tomas Svärd
 • Axon Miljöteknik AB - filter av torv
   
 • Marksanering-vattenrening.se tillhandahåller kompletta vattenreningssystem för saneringsentreprenader. Det är en undersida till vattensystem.se i Trollhättan.
 • Oil Pollution Services - utrustning för jordtvätt och vattenbehandling
 • SealEco - erbjuder ett brett utbud av tätskikt och system för taktäckning, luft- och vattentätning av fasader, grund- och källartätning, prefabricerade tankar, dammar och övertäckning av deponier
 • SIBELCO Nordic - tillhandahåller bland annat bentonit industrimineral som exempelvis filtersand och täckning av förorenade sediment.
 • Surfcleaner - utrustning för att avskilja exempelvis olja från vatten vid saneringsprojekt.
 • AB Torkapparater - levererar utrustning för termisk behandling av bland annat förorenad jord.
   
 • Chemviron Carbon – Deras sortiment omfattar mer än 100 olika typer av aktivt kol! Förutom själva kolet kan de även erbjuda anläggningar & filter i många olika utföranden till både försäljning & uthyrning.

Skyddstrustning

Utländska länkar

 • Tarmac, Inc. - ett företag i Missouri USA som säljer ny och begagnad utrustning för termisk behandling. De har försäljning även till Europa sedan tidigare.

Titta också in på nedanstående site för ytterligare information.

 

counter stats