Saneringsteknik

Första sidan | E-post 

Uppdaterad 2015-05-07

Biologiska | Fysikaliska | Kemiska | Termiska

Vilken teknik är lämplig i ditt fall?

När man överväger ett efterbehandlingsprojekt är det viktigt att ta reda på vilken teknik som är lämpligast för just den aktuella platsen. Det är många faktorer som styr valet.

De första frågan man måste ställa är oftast vilken typ av förorening som ska saneras. Är det organiska eller oorganiska föroreningar? Redan denna uppdelning utesluter viss saneringsteknik. Nästa fråga är kanske hur höga halter av ämnet eller ämnena det finns? Är det frågan om en komplex föroreningsbild eller är det endast en eller några få likartade ämnen? Man bör efter att ha besvarat dessa frågor kunna begränsa antalet lämpliga tekniker till något fåtal.

Nästa steg blir en undersökning av markförhållanden och riskerna för spridning till omgivningen. Detta kan begränsa metoden till in-situ eller ex-situ metoder. Jordarternas sammansättning utgör också en begränsande faktor där finkorniga jordar måste hanteras annorlunda än grovkorniga.

På de underliggande sidorna finns en del beskrivningar av olika tekniker som finns tillgängliga i Sverige och i utlandet.  

En mycket bra sida om åtgärdsmetoder finns numera, Åtgärdsportalen, där metoder och vanliga föroreningar finns beskrivna. Det är en hemsida som beskriver tillgängliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden.
SGF är huvudman för hemsidan och Naturvårdsverket, SGI och Trafikverket har möjliggjort projektet genom att finansiera arbetet.