Soil Vapor Extraction och Air sparging

Första sidan | E-post  

Uppdaterad 2008-03-12

Till fysikaliska  Till teknik

Vakuum extraktion och air sparging

Vakuum extraktion (Soil Vapor Extraction - SVE ) är den vanligaste metoden vid saneringar i USA inom Superfund och har använts många gånger i Sverige. Det är en relativt enkel process som fysiskt separerar föroreningarna från marken. Som namnet antyder extraheras föroreningarna från jorden i form av ånga eller gas. Därför används systemet för att sanera föroreningar som har en förmåga att förgasas och förångas lätt. SVE tar bort flyktiga (VOC) och halv-flyktiga ämnen (SVOC) från den omättade zonen i marken, dvs. den del av markprofilen som befinner sig ovanför grundvattenytan. Genom att anbringa ett vakuum till ett system av brunnar dras föroreningarna till dessa i gas- eller ångform. Ofta förstärks effekten genom att man trycker in luft genom injektionsrör. Därigenom ökas flödet genom marken och extraktionen går snabbare. En effekt av att luft trycks ner i marken är att en biologisk nedbrytning (oxidation) kan komma igång och hjälpa till med nedbrytningen av vissa ämnen.

Engelska benämningar: soil vapor extraction, in situ volatilization, enhanced volatilization, in situ soil venting, forced soil venting, in situ air stripping, or soil vacuum extraction.

Air sparging (AS)

SVE kan inte ensam ta bort föroreningar från den mättade zonen under grundvattenytan. På platser där föroreningen finns i den mättade zonen kan en metod som kallas air sparging användas. Det innebär att man pumpar ner luft i den mättade zonen för att med hjälp av luftbubblor spola upp föroreningarna till den omättade zonen där de kan extraheras genom det rörsystem som används av SVE.

För att AS ska lyckas måste den mättade zonen bestå av tillräckligt lösa jordlager så att de injicerade luftbubblorna snabbt kan stiga till den omättade zonen och föra med sig föroreningarna. Metoden fungerar därför bäst i grusiga och sandiga avlagringar.

Precis som med SVE fås en förstärkning av effekten genom den biologiska nedbrytning som kan komma igång när syre tillförs marken. Läs mer om biologiska saneringar på annan sida. AS kan vara ett snabbt och effektivt sätt att sanera flyktiga ämnen i grundvatten.

Principen för ett vakuum extraktions- och air sparging-system

Första steget vid konstruktionen är att installera extraktions och injektionsrör i det förorenade området. Injektionsrören kan vara aktiva (matas med luftkompressor) eller passiva som endast underlättar för luft att dras ner i marken. Genom den luftcirkulation som uppstår när extraktionsrören vakuumpumpas dras föroreningarna med upp ur marken. Genom att injicera uppvärmd luft i marken kan effekten förbättras.

Den gas som pumpas ur jorden måste sedan renas för att föroreningarna inte ska spridas till luften. Vanligast är att man använder aktivt kol men även skrubber och förbränning kan användas.

När väljer man SVE och air sparging

Metoden har den stora fördelen att den kan utföras in-situ och man slipper schaktning. En sanering kan därmed utföras även om byggnader finns i vägen. Den lämpar sig väl vid föroreningar som trikloretan, trikloretylen, bensen, toluen, xylen, lätta oljor och bensin. Bäst effekt fås i lösa avlagringar och relativt torra jordar. Metoden har dock använts även i tätare jordarter men tar då längre tid.