Nordiska länkar

   Första sidan | E-post   

Uppdaterad 2015-05-05

För att komplettera bilden av marksaneringsbranschen i Sverige kommer den här sidan att ta upp företag i övriga nordiska länder. Flera av dem kan vara aktuella för saneringsuppdrag även i Sverige och andra bidrar med värdefull information och kunskap som kan vara till nytta i den svenska utvecklingen. Listan omfattar konsulter, entreprenörer och myndigheter.

Norge

NGU - Norges Geologiske Undersøkelse - redovisar en del intressanta studier om förorenad mark. Läs om arsenik på lekplatser bland annat.

Bioforsk

COWI - globalt konsultföretag

NGI Norges Geotekniske Institutt . Titta även på MiljøSIP, om förorenad mark.

Risikovurdering av forurenset grunn - sammanställt av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

NOAH - mottagningsplats för miljöfarligt avfall och förorenad jord.

Multiconsult AS - konsultföretag

Norconsult - konsultföretag

Statens Forurensningstilsyn - har lagt upp en GIS-databas över förorenade områden i Norge.

pcb.no - norsk webplats om pcb. Mycket bra information.

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS - mottagning av förorenade massor. 

Dokken As - entreprenadföretag som arbetar med marksanering.

AF Gruppen - entreprenadföretag med marksanering.

Danmark

RGS 90 A-S - behandlings- och insamlingsanläggning för bland annat förorenad jord.

Orbicon - konsulter inom natur, miljöteknik, anläggningsteknik, arbetsmiljö, organisation och planläggning.  

Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)

COWI - danskt konsultföretag med 6500 anställda runt om i världen varav 1000 i Sverige.

Geokon - arbetar med programvaruutveckling och miljörådgivning. Företaget bakom programmet Geoenviron.

Krüger A/S - saneringsföretag inriktat främst på in-situ sanering.

DGE A/S - Dansk Geo-servEx A/S, konsultföretag som samarbetar med ÅF i Sverige.

Rambøll - konsultföretag.

Milana A/S - analyslaboratorium i Danmark

Finland

Aboatox Oy - marknadsför analysutrustning.

Doranova - saneringsföretag

Ekokem Oy Ab - erbjuder flera behandlingsmetoder samt mottagning av farligt avfall. Företaget har även en svensk version av sin hemsida: Länk

Envitop Ltd. - miljöteknik och forskning.

Geological Survey of Finland - Finlands Geologiska Undersökning

Kumera Oy - tillverkar termiska behandlingsanläggningar

Miljöministeriet  - Markskyddslagstiftningen hos Miljöministeriet i Finland på svenska

MUTKU - finskt nätverk inom förorenad mark. Där finns också en större länksamling till företag inom ämnesområdet.

Nordic Envicon Oy


Rejlers Oy - konsultföretag

Savaterra Oy - arbetar med mobila termiska behandlingsanläggningar
 
Vahanen Group Oy
 

Island

Línuhönnun - konsultföretag