Myndigheter

Första sidan | E-post  

Uppdaterad 2017-01-31

Länkar

Naturvårdsverket

Länsstyrelserna

Kommunadresser listade

Arbetsmiljöverket

Försvarsmakten

SGI

 

 

Underliggande sidor

MIFO-inventering

Arkivsökning

 

Några utländska länkar

Finland

Miljöministeriet

Danmark

Miljö- og Energiministeriet

Miljöstyrelsen

Norge

Miljöverndepartementet

USA

USEPA

 

Myndigheter som arbetar med förorenad mark

Kommunen:

Det finns flera nivåer av myndighetsarbete när det gäller efterbehandling av förorenad mark. Närmast källan finns mestadels kommunen med miljöförvaltning, tekniska kontoret eller byggförvaltningen som ansvarig beroende på hur den kommunala förvaltningen är organiserad. Vem som ska kontaktas i din kommun får du reda på genom att ringa kommunkontoret eller ibland via kommunens hemsida på Internet. En lista med landets kommuner hittar du hos Sveriges Kommuner och Landsting - Kommunadresser

Länsstyrelsen:

Steget ovanför kommunerna finns länsstyrelserna som har en lite bredare och samordnande uppgift. Länsvisa kartläggningar av förorenade platser sker hos länsstyrelserna och mycket information kanaliseras den här vägen ut till kommunerna. Länsstyrelserna har en viktig roll som rådgivare för kommuner och företag då det oftast finns en person med specialkunskaper inom efterbehandling av förorenad mark inom myndigheten. Sveriges länsstyrelser har adressen www.lst.se. Där hittar du adresser och telefonnummer och i vissa fall även beskrivningar av arbete med förorenad mark inom länet.

Naturvårdsverket:

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för att samla in information och prioritera arbetet med efterbehandling i landet. Framöver kommer SNV även att fördela de statliga bidrag som finns inom området. En viktig uppgift för Naturvårdsverket är att ge ut rapporter som ska fungera som en bas för arbetet i landet. Genom att fastställa riktlinjer och metodik vid utredningar och saneringar strävar man mot att bedömningarna av olika projekt görs mer enhetligt oavsett var i landet de genomförs. SNV har arbetat fram en metodik (MIFO) som används för inventering och undersökning av förorenade platser i landet.

Viktigt i sammanhanget är att dessa rapporter oftast är generella anvisningar som inte ska gälla som låsta gränsvärden. Tyvärr har det på många håll i landet blivit en praxis vid saneringsprojekt, att man tar generella riktvärden rakt av och sätter som gränsvärden som ska uppnås vid saneringen. Läs mer om efterbehandling och vilken litteratur som finns hos Naturvårdsverket.

Miljödepartementet:

Miljödepartementet har de senaste åren beslutat om fördelningen av statliga bidrag inom programmet för hållbar utveckling i Sverige. Det ansvaret läggs nu på Naturvårdsverket. Departementet har sin viktigaste roll i att styra miljöarbetet i Sverige enligt de riktlinjer som fastställs i regering och riksdag samt genom internationella överenskommelser.

Statens Geotekniska Institut:

SGI kan inom förorenad markerbjuda kortare kostnadsfri rådgivning till samtliga länsstyrelser i bidrags- och tillsynsarbete samt i deras arbete med tillsynsvägledning till kommuner. Stödet med tillsynsvägledning till kommuner sker naturligast genom att länsstyrelsen hänvisar kommunen till SGI.

Avtalet omfattar även stöd till kommuner som med bidrag från NV utför efterbehandlingsprojekt. Länk