Markfilter

Första sidan  | E-post

Uppdaterad 2010-12-05

Till teknik | Fysikaliska metoder 
 

Markfilter eller reaktiva barriärer

Genom att installera markfilter kan grundvatten renas från föroreningar. Man talar om passiva eller permeabla markfilter. De installeras genom att man gräver en avskärning genom flödesvägen för det förorenade grundvattnet. Filtret placeras i avskärningen och kan bestå av olika material beroende på vad man vill fånga upp. I sin enklaste form består den av ett sandfilter. Oftare består de dock av ett reaktivt filtermaterial som vanligtvis blandas med sand eller annat poröst material för att möjliggöra genomströmning. Genom att grundvattnet rinner enligt minsta motståndets lag skapar man därigenom en bestämd flödesväg där man kan kontrollera föroreningarna. I vissa fall kan markfiltret kompletteras med ett underjordiskt ledningssystem som styr vattnet mot filtret.

Val av filtermaterial

Valet av det reaktiva materialet i filtret avgörs av vilken förorening man är ute efter att stoppa. Filtermaterialet avgör om föroreningen absorberas av filtret, utfällning genom att ämnen avges från filtret eller genom att filtermaterialet bryter ner föroreningen.

Absorption uppnås genom att till exempel använda zeoliter som genom sin burliknande struktur är bra på att fånga upp molekyler och binda dem inom sig eller genom aktivt kol.

Utfällning kan uppnås genom att filtermaterialet reagerar med de lösta föroreningarna och bilda olösliga produkter som fastnar i filtret varefter det rena grundvattnet kan passera ut på andra sidan. Ett exempel är till exempel bly och syra förorenat grundvatten från bilbatterier som kan ledas genom ett kalkstensfilter som neutraliserar syran och omvandlar blyet till fast form som kan fångas i filtret. Det mycket giftiga krom VI behandlas på liknande sätt.

Degradering eller nedbrytning av föroreningar är en tredje variant på reaktiva filter. Man kan med denna metod omvandla giftiga ämnen till harmlösa genom till exempel tillsats av järngranulat som kan reagera med många flyktiga ämnen. Man kan också injicera mikroorganismer och syre för att skynda på nedbrytningen av organiska föroreningar.
Järn kan användas för att degradera föroreningar som TCE, PCE, DCE och 1,1,1-trikloretan. Genom att tillsätta även andra metaller kan man rå på ytterligare föroreningar som inte reagerar med järnet.

Varför ska man välja markfilter?

Den stora fördelen är att kunna behandla föroreningarna med ett passivt system som inte kräver att man gräver upp jorden. Man uppnår en rening av den förorenade jorden genom att föroreningarna förs bort av grundvattnet och därefter fastnar i markfiltret. 

Det finns inte heller några tekniska system som kräver övervakning och som kan gå sönder. Möjligheten att gräva ner ett markfilter och sedan fortsätta exploateringen av fastigheten är en stor fördel i byggsammanhang. Man beräknar att markfilter kan vara effektiva i flera år innan man kan behöva byta ut dem. Största problemet tros vara att filtret sätter igen och därigenom får en minskad effekt. I USA har man uppskattat att kostnadsbesparingen jämfört med att pumpa och behandla grundvattnet är omkring 50%.

© Honkonen/Marksaneringsinfo 2000-2010