annonsplats"

"annonsplats" "annonsplats" "annonsplats"

MarksaneringsInfo

- Rapporter och utredningar -

Första sidan | E-post

Uppdaterad 2014-10-02

Rapporter och utredningar om förorenad mark

Det finns numera en uppsjö av olika rapporter inom ämnesområdet förorenad mark. Genom att leta en del kan man hitta många av dem som pdf-filer som kan laddas ner direkt från Internet. För att underlätta att hitta dem erbjuder MarksaneringsInfo en sammanställning med direktlänkar till de olika rapporterna och sammanställningarna.

När du klickar på länkarna öppnas filen i ett nytt fönster. Om du istället vill ladda ner filen till din dator ska du högerklicka och välja alternativet "Spara mål som.."

Har du fler tips om rapporter och utredningar som finns ute på nätet får du gärna skicka ett mail och tipsa om det så ökas samlingen på framöver.

På grund av ändringar av länkar kan det emellanåt vara många länkar på sidan som inte fungerar. Uppdateringar görs med jämna mellanrum. Om länken inte fungerar kan du testa att kopiera titeln och göra en sökning på Google. Det brukar ge resultat.

Arbetsmiljöverket (ej pdf)
- Regelpaket - Saneringspaket inkl Marksanering - om hälso- och säkerhetsrisker vid arbete i förorenade områden
-
Schakta säkert - en handbok om säkerhet vid schaktning (slut i lager reviderad utgåva på gång hösten 2014)

Avfall Sverige
-
2007:01 Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor

FOI, Totalförsvarets forskningsanstalt
- Miljöriskbedömning av kablar i mark vid militära anläggningar

ITM (Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap) vid Stockholms universitet
-
ITM:s provningsjämförelser - med länkar till rapporter om provningsjämförelser, som är obligatoriska för ackrediterade laboratorier, gör det enkelt att finna fel i analyserna och att sålla bort olämpliga analysmetoder, men också att ge en övergripande information om kvalité och mätosäkerhet inom området.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Samtliga rapporter finns att beställa via IVL:s hemsida: Länk
- Utlakning av polycykliska aromatiska kolväten ur asfalt och förorenad mark - en litteraturstudie över vilka faktorer som påverkar utlakningen
- Miljökonsekvenser vid borttagande av förorenad jord - en sammanställning av emissioner till atmosfären från en marksanering i Nacka

- Platsspecifik bedömning av förorenad mark - utveckling av laktest som del av ett bedömningskoncept

- Livscykelanalys av marksaneringstekniker för förorenad jord och sediment. Life cycle assessment of remediation technologies for contaminated soil and sediment

- Screening av pentaklorfenol (PCP) i miljön
- Kvicksilver och organiska miljögifter i Örserumsviken: Utvärdering av mätresultat

- Kvicksilver och organiska miljögifter i Örserumsviken. Del 2: Efter saneringen

- Kompostering av förorenad sand
- Livscykelanalys av marksaneringstekniker för förorenad jord och sediment
- Miljökonsekvenser vid borttagande av förorenad jord - en sammanställning av emissioner till atmosfären från en marksanering i Nacka
- Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser.
- Platsspecifik bedömning av förorenad mark - utveckling av laktest som del av ett bedömningskoncept
- Utlakning av polycykliska aromatiska kolväten ur asfalt och förorenad mark - en litteraturstudie över vilka faktorer som påverkar utlakningen
-
Utveckling av biologiska metoder för bedömning av förorenad mark

Kommuner

Göteborgs kommun
- Storstadsspecifika riktvärden för Malmö, Göteborgs och Stockholms stad
- Hantera asfalt och tjärasfalt
- Miljöteknisk markundersökning
- Förorenade områden - vem har ansvaret?

Malmö kommun
- Storstadsspecifika riktvärden för Malmö, Göteborgs och Stockholms stad
- Sammanfattande rapport 1999 om markinventeringar i Malmö
- Emilstorp Industriområde markinventering
- F.d Bulltofta flygfält markinventering
- Gamla Sofielund markinventering
- Gullviks industriområde. Markinventering.
- Limhamns Industriområde markinventering
- Markinventering i Östra Hamnen
- Markinventering på SJ och Banverkets område i Burlöv och Malmö
- Markundersökning i Johanneslust industriområde 1994
- Markundersökning i Malmö fri- och nyhamnsområde 1994
- Markundersökning i Sofielunds industriområde 1994
- Markundersökning i Sorgenfri industriområde 1994
- Markundersökning i stadens entré 1994
- Markundersökningsprojekt i Malmö 1994
- Mellersta Hamnen. Markinventering
- Skeppsbron markinventering
- Västra Johanneslust markinventering
- Markinventering i Fosie industriområde sommaren 2003

- Mark- och grundvattenundersökningar på f.d. Bulltofta flygfält
- Inventering av Lernacken, strandängarna söder om Lernacken och Klagshamnsudden
 

Luleå kommun
- Förorenad mark i Luleå 1999

Oskarshamns kommun
-
Hamnbassäng - Slutrapport etapp 3

Skellefteå kommun
- Scharins industriområde

Stockholm
- Saneringsmetoder för mark- och grundvattenföroreningar
- Storstadsspecifika riktvärden för Malmö, Göteborgs och Stockholms stad

Länsstyrelserna
 
Blekinge  
- Kvalitetssäkring av eventuellt förorenade områden i Blekinge län
- Identifiering av verksamheter enligt Naturvårdsverkets branschlista
- Förstudie Bräkne-Hoby
- Förstudie Möljeryd
- Åtgärdsrapport Kv. Posse
 
Dalarna
- Inventering av förorenade områden i Dalarnas län Miljöenheten - sammanfattningsrapport
- Aluminiumfabriken i Månsbo 2000:15 
- Falu gasverk 2000:12 
- Falu gruva och tillhörande industrier 2002:12 
- Fredriksbergs pappersbruk 2000:11 
- Massa- och pappersindustri, träimpregnering och sågverk, Rapport 2003:9 
- Månsbo kloratfabrik 2000:16 
- Turbo sulfitfabrik 2000:13  
- Inventering och riskklassning av förorenade områden i Öna och Östnor  
- Kemtvättar, Rapport 2005:5  
- Rapport 2005:14 Inventering av förorenade områden i Dalarnas Län – Gruvindustri
- Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Gruvindustri - etapp 2
- Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - metallverk, metallgjuterier och ytbehandling av metall
Inventering av förorenade områden i Dalarna län – Nedlagda kommunala deponier

Gotland
- Förorenad mark syns inte - men finns
- Regionalt program Gotland 2011
- Södervägs brädgård - Huvudstudie
- Fidesågen - Förstudie

- Lummelunds bruk - MIFO fas 1
- Wisby nya mekaniska verkstad
- Petterssons färgeri

- Strömma yllefabrik

Gävle
- Tjärfabriker
- Inventering av Kemtvätt/Garveri  

- Inventering av Skogsindustri
- Näringens industriområde - inventering
- Gruvor och upplag
- Järn- och Stålbruk
Svedens industriområde

- Brynäs industriområde

Halland
Inventering av förorenade områden i Hallands län  - sida med länkar till rapporter


Jämtland
- Identifiering av potentiellt förorenade områden i Jämtlands län

- Miljötekniska undersökningar tjärfabriker
- Miljöteknisk undersökning Ansjöån och dess sjösystem

Jönköping
- Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2011-2015
- Förorenad mark i samhällsplaneringen
- Gnosjö Eloxering
- Kvarteret Brädan i Vetlanda - sanering av PCB-förorenad jord
- Inventering av förorenade områden i Aneby kommun 2002/2003

- Inventering av förorenade områden i Nässjö kommun 2003
- Inventering av misstänkt förorenade områden i Sävjsö kommun
- Inventering av förorenade områden i Gnosjö kommun
- Inventering av förorenade områden i Eksjö kommun
- Inventering av förorenade områden i Värnamo kommun
- Inventering av misstänkt förorenade områden i Habo och Mullsjö kommuner
- Tillsynsprojekt förorenade områden - Pilotprojekt 2005-2007


Kalmar
Ett antal projektsidor med rapporter:
- Degerhamn

- Emnabo
- Fyra nedlagda sågverk

- Nötöfjärden
- Oskarshamns hamnbassäng
- Rasslebygd

- Björkshults glasbruk
- Fågelfors bruk
- Glasbruksprojektet
- Nedsjön
- Sediment i Emåns nedre delar
- Småländska glasindustrin och glasriket
- Vassmolösa ångsåg
- Huvudstudie vid Pukebergs glasbruk
- Einar Johansson sågverk

Kronoberg
- Sammanställning av rapporter från länsstyrelsen i Kronoberg
- Inventering av förorenade områden. Bilskrotar och skrotar
- Inventering av förorenade områden. Kemtvättar
- Inventering av förorenade områden. Gjuterier
- Inventering av förorenade områden. Verksamheter i Växjö tätort
- Inventering av förorenade områden enligt MIFO fas 1. Glasbruk  
- Inventering av förorenade områden. Träskyddsbranschen  
- Inventering av förorenade områden. Pappers- och massaindustrin  
- Inventering av förorenade områden - kvarnar och gårdar med kvicksilverbetning
- Verkstadsindustrier - inventering av förorenade områden
- Skjutbanor - inventering av förorenade områden

Norrbotten
- Regionalt program 2012
- Inventering av djuphamnar 2000-2001(Piteå, Luleå och Kalix hamn)
- Inventering av förorenade områden 2000-2001 (Ytbehandling, skjutbanor, garverier och bilskrotar)
- Inventering av förorenade områden 2002 (Glasbruk och äldre nedlagda gruvor)
- Inventering av förorenade områden i Överkalix kommun
- Inventering av förorenade områden i Norrbottens län – Anläggning för mottagning, mellanlagring samt behandling av farligt avfall, kemtvätt, oljedepå
- Inventering och sammanställning av Gällivare kommun
- Jokkmokks kommun
- Pajala kommun
- Bodens kommun

- Luleå kommun

Skåne
- Checklista - en hjälp i arbetet med att granska och bemöta miljötekniska markundersökningar
- Ett ställningstagande i bedömning av förorenade områden
- Regionalt program 2012
- Inventering av förorenade områden - Bilskrot och Skrothandel  
- Inventering av förorenad mark - Kemtvätt  
- MIFO-inventering - Västra industriområdet i Landskrona

Stockholm
- Inventering och undersökningar i Stockholms län - rapportsida
- Faktablad 2003:07 om förorenade områden
-
Inventering av bekämpningsmedelstillverkare och sprängämnestillverkare
- Inventering av färgindustrin
- Inventering av träimpregnerare
- Inventering av oljedepåer i Stockholms län, Rapport 2004:11  
- Inventering av gasverk, flygplatser, bilfragmentering, glasindustri och ackumulatorindustri i Stockholms län, Rapport 2005:04  
- Inventering av kemtvättar i Stockholms län, Rapport 2005:16  
- Inventering av gjuterier i Stockholms län, Rapport 2005:25
- Järn, stål och manufaktur, primära och sekundära metallverk samt ferrolegeringsverk
- Textilindustri och garverier
- Varv och hamnar
- Sågverk, fiberskivtillverkning, massa och papper samt oorganisk kemisk industri
- Behandling av farligt avfall
- Förorenade områden - Inventering av brandövningsplatser i Stockholms län
- Saneringen av metallförorenade massor och installation av tätskärm  


Uppsala
-
Inventering av dragets industriområde i Håbo kommun
- Inventering av förorenade områden - Nymans verkstäder i Uppsala
- Inventering av förorenade områden - Älvkarleö bruk
- Inventering av förorenade områden - Bilverkstäder
- Inventering av förorenade områden - metallytbehandlare, sågverk med doppning, kemtvättar samt bilskrotar i Uppsala län.
- Inventering av förorenade områden - Verkstadsindustrier

Västmanland 
- Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Västmanlands län år 2010
- Miljötekniska markundersökningar i Västmanlands län - sammanställning  
- Identifiering av potentiellt förorenade områden - 2005:6  
- Identifiering av potentiellt förorenade områden - 2006:6 
- Inventering av förorenade områden inom branscherna garverier, kemtvättar och textilindustrier - 2004:19
- Inventering av förorenade områden kring sulfidmalmsgruvor - 2004:17

- Inventering av förorenade områden inom branschen metallytbehandlare - 2004:12

- Inventering av förorenade områden inom gjuteribranschen - 2004:07
- Broschyr till mäklare om hur man hanterar förorenad mark  

Västra Götaland
- Regionalt program 2012-2014
- Är ditt område förorenat? - en checklista för verksamhetsutövare

Örebro
- Regionalt program 2010
Redovisning av resultaten av projektet MIFO inventering av förorenade områden i Örebro län
- Rapportsammanställning av både inventering och undersökningar

- Kommunrapport Degerfors
- Kommunrapport Kumla
- Kommunrapport Askersund
- Kommunrapport Hällefors
- Kommunrapport Laxå
- Kommunrapport Ljusnarsberg
- Kommunrapport Nora
- Kommunrapport Örebro

- Kommunrapport Lindesberg
- Kommunrapport Karlskoga

- Kommunrapport Hallsberg
- Kommunrapport Lekeberg
- Inventering av förorenade områden vid verksamheter i drift
- Förorenad mark vid fastighetsöverlåtelser

Östergötland 
- Regionalt ebh-program 2010  
- Sammanfattning av projektet - sanering av klorerade lösningsmedel
- Nedbrytning av klorerade kolväten med granulärt järn - en jämförelse av olika järnprodukter 
- Nedbrytning av klorerade kolväten med granulärt järn - ett kolonnförsök 
- Nedbrytning av klorerade lösningsmedel i grundvatten med hjälp av reaktiv, permeabel barriär 
- Slutrapport Fellingsbro pilotdemonstration - air sparging med vakuumextraktion 
- Slutrapport Kävlinge - biologisk reduktion av klorerade lösningsmedel 
- Slutrapport Linköping - reaktiv barriär med järnfilspån för nedbrytning av klorerade lösningsmedel
- Förstudierapport Boxholms bruk (pdf 2,5 Mb)  
- Förstudie - Finspångs bruk med Skutbosjön/Dovern
- Länsstyrelsens PM om ansvar för undersökningar och åtgärder av förorenade områden  

Marksaneringscentrum Norr
Hos MCN finns en omfattande lista på examensarbeten och rapporter gjorda inom bland annat Umeå Universitet och SLU.
- Länk till publikationer från MCN


Länkarna nedan fungerar inte för närvarande. Gå via ovanstående länk till MCN.
- Bioanalytical and field screening methods for environmental analyses
- Bjurforsgruvan-en turistatttraktion eller ett saneringsobjekt
- Construction of a Portable Piezoelectric Quartz Crystal Sensor Array for Determination of Petroleum Compounds in Contaminated Soil
- Cytotoxicity guided risk estimation of polluted soils
- Effekten av bly, koppar och kalk på nedbrytning av diesel
- Efterbehandling av petroleumkontaminerad jord
- En studie av PCB inom Gimonäs industriområde
- Fotolytisk nedbrytning av PAH'er
- Karakterisering av lakvatten från industrideponi vid Husums pappersbruk
- Kartering av förorenad mark med direktvisande fältinstrument
- Kvicksilverformer inom prioriterade marksaneringsområden i Norr- och Västerbotten
- Köpmanholmen ett efterbehandlingobjekt
- Laboratory scale testing of an electrothermally enhanced vapour extraction from PCE contaminated soil (Värnamotvätten)
- Markföroreningar i EU's kandidatländer
- Miljöriskbedömning av ett förorenat markområde - f.d. trämipregnering Holmsund
- Multivariate characterisation of PAH's
- Nedbrytning av PAHer i jord m.h.a. vitrötesvamp
- Oljeförorenade massor och slam- Möjligheter till en behandlingsanläggning på Aitikområdet, Gällivare
- Projekt för en hållbar utveckling i Robertsfors 2003. Om förorenad mark och marksanering
- Remediation alternatives for mercury & dioxin contaminated soil at a chlor-alkali plant
- Sanering av metallförorenad mark i Robertsfors
- Scharins industriområde- En fallstudie ur marksaneringsperspektiv
- Speciation of lead in a contaminated soil by selective extractions and XRAY photoelectron spectrocopy
- Tensiders påverkan på spridning av petroleumkolväten i jord och grundvatten
- Tväråns såg – ett marksaneringsobjekt. En jämförelse av verkliga resultat och förundersökningsresultat, Fördjupningsarbete 10 p
- Tväråns såg – ett marksaneringsobjekt. Kan provtagningsförfarandet minskas utan att äventyra säkerheten
- Determination of arsenic species in contaminated soil leachates using hydride generation-GC coupled to ICPMS or quarts tube AAS  
- Marksanering av träimpregneringsanläggningar i Sverige - finns en typisk föroreningssituation och hur saneras den
- Evaluation of portable XRF and comparisons with toxicity screening test ROTAS on CCA contaminated soils  
- Nätverket Renare Marks bästa examensarbete 2004: Chemical immobilazation of lead by phosphate and the stability of the reaction product pyromorphite in rhizosphere soil - Literature review and laboratory studies

- Uncertainty in Environmental Decision-Making

- Estimating and Reducing Errors in Soil sampling
- Characterization of PAH-contaminated soils focusing on availability, chemical composition and biological effects - Magnus Bergknut

Naturvårdsverket 
En stor del av den litteratur som används i landet är utgiven av Naturvårdsverket. De viktigaste finns som pdf-filer medan andra bara finns som pappersversioner för beställning.
- Bakgrundshalter i mark
- Development of generic guidelines
- Efterbehandling av förorenade områden
- Efterbehandling under utveckling - en utvärdering
- Förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer
- Introduction to a method for inventories and risk classification of contaminated sites
- Kunskapsförsörjning- inom efterbehandling av förorenade områden
- Metodik för inventering av förorenade områden - Analys och testmetoder
- Metodik för inventering av förorenade områden
- Nya metaller och föroreningar i svensk miljö
- Reparation pågår - om sanering av förorenad miljö
- Rätt datakvalitet
- Sanering av Järnsjön i Emån
- Vägledning för miljötekniska markundersökningar - Del 1 Strategi
- Vägledning för miljötekniska markundersökningar - Del 2 Fältarbete
- Åtgärdskrav vid efterbehandling
- Om ansvar för miljöskulder i mark och vatten
- Avveckling av oljelager i oinklädda bergrum  
- Efterbehandling av förorenade områden, kvalitetsmanual
- Efterbehandling av förorenade sediment
- Uppföljning av efterbehandlingsprojekt inom gruvsektorn
- Förorenande byggnader - Undersökningar och åtgärder  
- Förorenade områden och fysisk planering - Samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket och Boverket
- Mottagningskriterier för avfall till deponi - Handbok 2007:1 med allmänna råd
- Riskbedömning av förorenade områden - En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning

- Riktvärden för förorenad mark  
 
Hållbar Sanering 
Hållbar Sanering är ett projekt hos Naturvårdsverket som syftar till kunskapsåterföring och kunskapssammanställning inom efterbehandling av förorenade områden. Ett stort antal rapporter kommer att publiceras inom projektet.
 
- Probabilistisk riskbedömning fas 1 - Sannolikhetsbaserad uppskattning av miljö- och hälsorisker i förorenade markområden - en litteraturöversikt
- Datormodeller för föroreningsspridning fas 1
- Datormodeller för föroreningsspridning fas 2

- Riskvärdering av förorenad mark - etiska och ekonomiska perspektiv  
- Bedömning av riskreduktion vid efterbehandling - fas 1  

- Förbättrade miljöriskbedömningar  
- Modeller för transport och spridning av föroreningar - fas 1

- Modeller för transport och spridning av föroreningar - fas 2
- Transparenta saneringsprojekt - fas 1
- Transparenta saneringsprojekt - fas 2   
- Metallers mobilitet i mark
- Riskvärdering vid val av åtgärdsstrategi
-
Laktester för riskbedömning av förorenade områden Del 1 Del 2 Del 3
- Inventering av efterbehandlingsutbildningar i Sverige
- Fördjupade riskbedömningar – erfarenheter av riktvärdesberäkningar och användning av ny kunskap  

- Riksbedömning av förorenade sediment - ekotoxikologiska metoder som underlag för beslut om hållbar sanering
- Riskvärdering - metodik och erfarenheter
- Förbättrad riskbedömning av kvicksilverförorenade sediment
- Probabilistisk riskbedömning fas 2
- Åtgärdslösningar - erfarenheter och tillgängliga metoder
- Kostnadseffektiv analysmetod för dioxiner

- Vem kan man lita på? Att kommunicera risker i samband med förorenade områden
- Klorerade lösningsmedel - Identifiering och val av efterbehandlingsmetod
- Stabilisering och solidifiering av förorenad jord och muddermassor - Lämplighet och potential för svenska förhållanden

- Modeller för spridning av metaller från mark till vatten
- Säkring av efterbehandlingsåtgärders effekt över tiden
- Utvärdering av saneringsmetoder med avseende på miljöprestanda och samhällsekonomi

- Osäkerheter i riskbedömning och beslutprocess
- Exponeringsfaktorer vid riskbedömning - inventering av dataunderlag
- Miljökontroll av omgivningspåverkan vid efterbehandling

- Företagsekonomisk redovisning av markföroreningar

- Kostnads- nyttoanalys som verktyg för prioritering av efterbehandlingsinsatser

- Funktions- och scenarioanalys - en metod att analysera risker i ett långtidsperspektiv
-
Hälsoriskbedömning av förorenande områden
- Kriterier för effektiv riskkommunikation - sanering av förorenade områden
- Utvärdering av analysmetoder för fritt lösta organiska ämnen
- Bedömning av riskreduktion vid efterbehandling - Fas 2
- Strategier för miljöbedömning av förorenade sediment
- Riskvärdering med Analytical Hierarchy Process- Utveckling och utprovning av ett nytt datorbaserat verktyg
- Föroreningsspridning [Huvudrapport]
- Föroreningsspridning [Delrapport 1a och 1b] - Tillämpning och utvärdering av metoder
-
Föroreningsspridning [Delrapport 2] - Tillämpning och utvärdering av metoder
- Inventering av provtagningsstrategier för jord, grundvatten och porgas
- Grovanalys för riskvärdering av förorenade områden i tidigt skede – GRAF
- Biotillgänglighet som företeelse och vid riskbedömning av förorenade områden
- Multikriterieanalys för hållbar efterbehandling

- Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat
- Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord
- Övervakad naturlig självrening av förorenade områden
- Provtagningsstrategier för förorenad jord
- Tillämpning av metodik för miljöriskbedömning på utvalda förorenade områden
- Undersökning av föroreningar i berggrund
- Metodik för miljöriskbedömning av förorenade områden
- Utvärdering av kunskapsprogrammet Hållbar Sanering
- Hälsoriskbedömning av exponering relaterad till dioxinförorenad mark


Regionförbundet i Kalmar - Miljösamverkan Sydost
- Förorenade och icke förorenade massor - handledning för miljöinspektörer

SPIMFAB
- Förslag till riktvärden för ämnen i grundvatten vid förorenade bensinstationer  
 
Svenskt Näringsliv
-
Miljöbalken, hur berör den dig som företagare
 
Svenska Geotekniska Föreningen
Fälthandboken är en av de viktigaste böckerna inom arbetet med förorenade områden. En direktlänk till SGF:s litteraturlista läggs också ut.
- Fälthandbok miljötekniska markundersökningar SGF rapport 1:2004
- Åtgärdsmål vid in-situsanering SGF 2:2009

- Förorenade byggnader SGF 1:2010
- SGF Litteraturlista

Statens Geotekniska Institut
Här finns många intressanta utredningar om exempelvis tjärasfalt och laktester.

- SGI Publikationer
- Biologiska metoder för in situ sanering av organiska markföroreningar.
- Decision Analysis under Risk and Uncertainty at Contaminated Sites
- Kolonnlakning av polyaromatiska kolväten ur krossade schaktmassor av vägbeläggning, mellanlagrade vid Tagene, Göteborg
- Lakning av polyaromatiska kolväten ur tjärinnehållande vägbeläggningsmaterial
- Mellanlagring av asfalt - delrapport 4. Utlakning från vägbeläggningsmaterial innehållande stenkolstjära
- Sampling Strategies and Data worth Analysis for Contaminated Land - A literature review
- Vidareutveckling av FFD-sonden. Laboratorieundersökning av mätosäkerheter och detekterbara ämnen
- Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande stenkolstjära - Lägesrapport 2001
- Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande stenkolstjära - Lägesrapport 2003  
- Vägledning - miljöregler mark och vatten  
- Naturlig självrening av petroleumförorenade markområden - Vägledning  
- Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten - Slutrapport  
- Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten - Pilotstudie i Brånshult, Östergötland  

- Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten - Pilotstudie i Sollentuna, Stockholm
- Användning av extraktionstester för undersökning av metaller i förorenad jord 
- Karaktärisering av kisaska - Kisaskeförorenade områden i Sverige
- Kritiska deponiavfall
- Föroreningsspridning: Underlag för handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat
- Kreosotimpregnerade sliprars inverkan på spridning av kreosot i mark - Litteraturstudie
- Passiva filterbarriärer - Vägledning

- Passiva filterbarriärer - Vägledning - Bilaga

- Sorptions- och markfilter för deponier - Förstudie

- Bättre markundersökningar. Delprojekt 1. In situ-metoder för undersökningar av förorenad mark
 
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
- Miljöpåverkan vid kall- och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor
- Mellanlagring av asfalt. Utlakning från vägbeläggningsmaterial innehållande stenkolstjära
- Banretur – Återvinning av banvallsmassor och betongsliprar

Vägverket

-
Hantering av tjärhaltiga beläggningar (VV Publikation 2004:90)

 
Examensarbeten

- Det solidariska ansvaret vid krav på sanering enligt miljöbalkens 10 kapitel (Mattias Boqvist, Handelshögskolan Göteborg)
- Konkursbos ansvar för konkursgäldenärens miljöfarliga verksamhet (Koceva Pauline, Persson Marie, Handelshögskolan Göteborg)
- Solidariskt ansvar för efterbehandling av förorenade områden – skälighetsbedömningens inverkan på det solidariska ansvaret (Jacob Krook, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet)

Övrigt

- Miljöriskanalys av Tomas Öberg - Miljöriskanalys omfattar riskbedömning, riskkommunikation och riskhantering. I boken introduceras den teori och de metoder som är grundläggande för att hantera risk- och beslutsproblem inom miljöområdet.


 

Utländsk litteratur
Det finns mängder av bra litteratur att hämta hem från utlandet och det blir ett projekt framöver för MarksaneringsInfo att fylla på en sådan lista. Tills vidare rekommenderas

Amternes Videncenter for Jordforurening
för en samling danska rapporter och skrifter inom ämnet. Leta under rubriken Rapporter.

 

counter stats