Behöver du hjälp med utredningar av förorenad mark eller materialinventering av byggnader?
Ring Krister Honkonen på COWI AB i Göteborg på 010-850 13 44
eller kontakta något av våra andra kontor runt om i landet så löser vi det!

Konsulter

Första sidan  |  E-post

Konsulter - för utredningar, genomförande och utvärdering

I alla skeden av ett efterbehandlingsprojekt spelar konsulten en viktig roll med sin expertkunskap inom mark, vatten och kemi. Den vanliga gången är att den saneringsansvarige anlitar en konsult för provtagning och undersökning innan beslut tas om sanering. I de fall man bedömer att en sanering är nödvändig är det sedan ofta en konsult som har kontroll och övervakningsansvaret. Därefter sammanställer konsulten oftast den slutliga utvärderingen av projektet.

 

 • Breccia Konsult AB - miljötjänster inom förorenad mark, vatten och sediment, tillstånd, EDD, avfall.

 

COWI AB - är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag och finns med över 1000 anställda på 12 kontor i Sverige. Tillhandahåller kvalificerade ingenjörstjänster till privata och offentliga aktörer inom industri, infrastruktur, byggnad & fastighet samt miljö, risk och säkerhet både inom och utom landets gränser.
Arbetar bl.a. med förorenad mark i alla skeden,  sedimentundersökningar samt EDD, MKB, riskanalyser, materialinventeringar inför rivningar och ombyggnationer samt miljöklassning av byggnader
. Vi

Miljötjänster erbjuds från kontoren i Göteborg, Stockholm och Malmö.
Tel växel: 010-850 10 00

 

 • EDP Consult AB har utvecklat mjukvara till svenska företag och kommuner i över 20 år. Bland programmen hittar man bland annat EDP MarkMiljö.
   
 • Ejlskov A/S - danskt konsultföretag med verksamhet i Sverige
 • EK Miljökonsult - är ett konsultföretag inom miljöområdet med fokus på miljöbedömning av fastigheter och utredningar av miljöfarlig verksamhet.
 • Envix Nord AB - ett konsult- och forskningsföretag som tillämpar hög akademisk kunskap i praktisk handling. Företaget arbetar med problemlösningar inom berg-, mark- och vattenmiljö.
 • Geokema AB - konsult inom geokemi och hydrologi 
 • Geokompaniet Sverige AB - utför geotekniska och miljögeotekniska undersökningar med egna borrbandvagnar. Baserat i Skåne.
 • Geosigma - oberoende konsulter inom geovetenskap - mark-, berg- och vattenmiljöfrågor.
 • Gradar Geofysik - är ett konsultföretag med säte i Milano och i Helsingborg. De utför främst geofysiska undersökningar men är också verksamma inom kartering - GIS och bearbetning av geologiska data.
 • Helldén Environmental Engineering AB - verksamhet inriktad mot förorenade områden och byggnader, deponi-, lakvatten- och avfallsfrågor, tillståndsprövningar enligt miljöbalken och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
 • Iterio - konsulter inom samhällsplanering och samhällsbyggnad som erbjuder projektledning, projekteringsledning och datasamordning. Jobbar i alla skeenden inom geoteknik, miljö och trafik.
 • Kodeda Konsulter AB - ett konsultföretag inom miljöteknik, samt styrning/administration inom miljö-, energi, förvaltnings- och byggnadsprojekt. Vid byggnationer, rivningar etc. gör de ofta rivningsplaner och tar prover på förorenad mark.
 • Marin Miljökonsult - företag som specialiserat sig på miljöundersökningar av mark, vatten och kust.
 • MRM Konsult AB - Mätningar med PID, HNU-tester for organiska ämnen, metaller i fält med XRF, markradar och resistivitetsmätningar för kartläggning.
 • NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S - med kontor i Stockholm.
 • Orbicon AB - är ett rikstäckande företag med kontor i Göteborg, Stockholm och Luleå som undersöker och utreder föroreningar i mark, vatten, sediment och byggnader. Erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning och CSR.
 • Pelagia Miljökonsult AB - är sedan 1990 verksamt inom områdena miljöundersökningar och miljöteknik. Företaget är specialiserat på biologiska undersökningar i sötvatten och brackvatten samt på land.
 • REAB - Miljöfrågor i mark och vatten. Kontakta Rolf Engwall tel: 019-10 10 29 eller 070-340 47 55
 • Rejlers Ingenjörer AB har kompetens inom bland annat inventering, undersökningar, miljökontroller, riskbedömningar, riskvärderingar och åtgärdsutredningar.
  Kontakta Pia Törrö på kontoret i Umeå för närmare information.
 • Sigma Civil AB - tillhandahåller miljösamordning, miljöplanering och utredningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle 
 • Structor Miljö Öst AB - har kontor i Kalmar och Linköping.
  Vi arbetar med undersökningar, utredningar, projektering, projektledning i projekt inom Förorenad mark, Avfall och avfallsanläggningar, vattenresursteknik, MKB mm.

  Kontaktperson Lars Blomgren – 076-107 43 22
 • Structor Nyköping AB - erbjuder tjänster inom följande bland annat områden: Geoteknik, Miljöteknik, Tillståndsprövning och MKB.
  Kontakta Mats Dorell inom förorenad mark.
 • Structor Miljöbyrån Stockholm AB - kontakt Mikael Eriksson.
  Exempel på uppdragsområden:
  - Samordnare inom miljöprojekt
  - Uppdragsledare inom fastighets- och företagsöverlåtelser
  - Miljö- och hälsoriskbedömningar
  - Åtgärdsutredningar avseende förorenade områden
 • SWECO Environment AB - ett av Europas ledande konsultföretag inom vatten och miljö. Uppdragen omfattar utredning, analys och projektering inom vattenförsörjning, ledningssystem, avloppsrening, avfallshantering, sanering av förorenade områden, industriell miljöteknik samt olika typer av miljöutredningar och MKB.
 • Trapezia miljökonsult - ett oberoende konsultbolag inom miljö som kombinerar expertkunskaper inom biologi, geologi, toxikologi, ekotoxikologi och miljövetenskap.
 • Yoldia Environmental Consulting AB - Yoldia är ett Huddinge-baserat konsultföretag som arbetar med kvalificerade miljöutredningar. Medarbetarna har specialkunskap inom områdena miljökonsekvens- beskrivningar, biologi, kemi, geologi och hydrologi.
 • ÅF - Ångpanneföreningen - Miljökonsulter med över 100 års industriell erfarenhet.
 

counter stats

© 2000-2019 Krister Honkonen/MarksaneringsInfo