Jordtvätt

Första sidan  | E-post    

Uppdaterad 2008-03-12

Till teknik  Till fysikaliska metoder

Principerna för jordtvätt

Jordtvätt har tillämpats i 20 års tid i framför allt Tyskland, Holland och USA. I Sverige har det bara funnits sedan 1997.

Jordtvätt handlar i grunden om att sortera jordmassor i olika fraktioner för att därigenom koncentrera föroreningarna till en mindre volym. Det är en utmärkt metod som lämpar sig för både organiska och oorganiska föroreningar. Generellt gäller att föroreningarna binds i huvudsak till de finkorniga partiklarna. Genom att tvätta bort finfraktionerna ur en förorenad jordmassa sorterar man samtidigt ut det mesta av föroreningarna. De grövre fraktionerna rengörs och kan återföras som rena massor medan de finare fraktionerna måste deponeras på ett säkert sätt. I normalfallet kan minst 75-80 % av massorna återföras och återanvändas. En del av föroreningarna frigörs till processvattnet som därför renas för att inga föroreningar ska spridas till omgivningen.

Vattentemperaturen, den mekaniska skrubbningskraften och eventuella kemiska tillsatser (tvättmedel) styr resultatet. Själva processen består av flera olika moment som anpassas efter jordens sammansättning och föroreningarnas karaktär.

Tekniken för jordtvätt har utvecklats mycket de senaste åren och man når idag betydligt bättre resultat även med andra föroreningar än tungmetaller. Exempelvis används jordtvätt utomlands vid sanering av gasverkstomter där man främst ska få bort PAH:er.

Fördelarna med jordtvätt

  •  Det är en koncentrationsmetod som innebär återanvändning av största delen av de förorenade massorna vilket är positivt ur resurshanteringssynpunkt.
  •  Energiförbrukningen är låg och inga eller små mängder kemikalier behöver användas. Innebär ingen fara för omgivningen.
  •  Ett slutet system innebär att inga utsläpp sker. Temperatur, pH etc. kan kontrolleras.
  •  Kan utföras både på plats eller på annan lämplig yta.
  •  Kan användas för både organiska och oorganiska föroreningar. Jordtvätt fungerar även på komplext sammansatta föroreningar med kombinationer av tungmetaller, PAH, fett och liknande
  •  Kan enkelt kombineras med andra behandlingsmetoder.
  •  Jordtvätt är en kostnadseffektiv efterbehandlingsmetod.

Begränsningar

  •  Silt och lerjordar är svåra att tvätta.
  •  Den koncentrerade föroreningsfraktionen måste hanteras vidare genom deponering, solidifiering, förbränning, kompostering eller annat.
  •  Jordmassorna måste grävas upp för behandling