Forskning och utveckling

Första sidan E-post     

 Uppdaterad 2015-06-16

Forskning

Forskning om förorenad mark och marksanering görs på flera universitet och högskolor i Sverige. Det är en viktig del av marksaneringsarbetet i landet.

Marksaneringscentrum Norr arbetar för att föra ut forskningen från universiteten till tillämpning i näringslivet.  

IVL Svenska Miljöinstitutet AB bedriver omfattande forskning inom miljöområdet inklusive förorenad mark.

Statens Geotekniska Institut har omfattande forskning inom miljögeoteknik.

Sveriges Geologiska Undersökning bedriver också forskning om förorenad mark.

Statens Provningsanstalt arbetar med forskning inom analysmetoder och certifiering av jordar.

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

FRIST -  kompetenscentrum på Chalmers i Göteborg - Forum for Risk Investigation and Sustainable Technology” har som mål att initiera forskning och utveckling av kostnadseffektiva efterbehandlingstekniker och metoder för att undersöka och värdera förorenade områden”

Kunskapsprogrammet Hållbar sanering - Naturvårdsverkets satsning på erfarenhetsåterföring och kunskapsförmedling.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut