"annonsplats"
 

"annonsplats"

"annonsplats"

"annonsplats"

"annonsplats"


Marksaneringsföretag
 

Första sidan  |   Annonsera?  |  E-post

Uppdaterad 2019-03-16

 

En mycket bra sida om åtgärdsmetoder finns numera, Åtgärdsportalen, där metoder och vanliga föroreningar finns beskrivna. Det är en hemsida som beskriver tillgängliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden.
SGF är huvudman för hemsidan och Naturvårdsverket, SGI och Trafikverket har möjliggjort projektet genom att finansiera arbetet. Sidan rekommenderas som en inledning för att orientera sig om existerande metoder.


 • DEC NV (DEME Environmental Contractors) - belgiskt företag som genomfört saneringar i Sverige
 • Demcom-gruppen - verksamheten omfattar rivning, sanering, stomrivning, håltagning, krossning, återvinning inom fastighetssektorn.
 • EkoTec AB - Lång erfarenhet inom sanering av mark och vatten samt biologiska behandlingsmetoder.
 • Geoserve AB - Projektledning och entreprenader inom sanering av förorenade områden, vattenrening, mark- och installationsarbeten på drivmedelsanläggningar.
 • Hml - Haga Mölndal Lastbilscentral - har bra kompetens och erfarenhet för bland annat transporter av förorenade massor. Verkar i Göteborgsregionen.
 • Keller Grundläggning AB - ett specialföretag inom grund och markförstärkning. Arbetar bland annat med stabilisering av jord.
 • Lemminkäinen Sverige AB - entreprenadföretag som arbetar med bland annat masstabilisering som metod för förorenad mark.
 • NCC - utför omfattande saneringsentreprenader runt om i landet.
 • Norrlandsjord & Miljö - i Sunderbyn har företaget en miljöprövad anläggning för biologisk behandling av förorenade massor. Efter behandling och friklassning används massorna till fyllnadsändamål.
 • MTIB i Skandinavien AB - erbjuder spetskompetens inom logistikoptimering, masshantering, avsättningsmöjligheter samt behandlingstekniker och projektledning för saneringsprojekt samt totalåtagande av saneringsprojekt.
 • Peab Grundläggning AB - Peab har tagit fram ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ till deponering och byggt en specialbyggd konstruktion – ProSol 2010. Denna process stabiliserar materialet och kapslar in giftiga ämnen så att läckage förhindras. Metoden kallas solidifiering. Kontakt Helena Eriksson.
 • PhytoEnvitech AB - Renar mark, vatten och luft mha växter, sk fytoremediering. Marken och läckagevatten från deponier renas genom upptag eller nedbrytning av föroreningen. Förorenat läckagevatten kan också aktivt förhindras genom att växterna binder upp föroreningen i substratet, en lämplig metod där rening är omöjlig tex gruvavfallsmagasin.
 • Ocab - har saneringsinriktning mot miljö och marksaneringar, bl.a. saneringar av nedlagda bensinstationer för Spimfab för vilket man har en komplett utrustning, bl.a. kolfilteranläggning för rening av vatten.
 • Reconsil AB - arbetar bland annat med sanering av industrifastigheter och mark. Just nu som projektledare för demontering, rivning och sanering vid Akzo Nobels nedlagda kemifabrik i Skoghall, Hammarö kommun.
 • Ragn-Sells AB - Sanering och behandling av förorenade massor. Rikstäckande transportlösningar samt anläggningar på många platser i landet. Mobila tjänster för saneringsprojekt inom sediment- och oljeavskiljning, vattenrening och materialtvätt.
 • Renergetics Svenska AB - erbjuder metoder och produkter för sanering av förorenad mark på ett naturligt sätt med hjälp av specialicerade bakterier och enzymer.
 • Renova AB - driver en behandlingsanläggning för biologisk behandling i Stenungsund.  Finns i Göteborgsområdet.
 • RGS Nordic AB – Sanering av förorenade områden.

  Driver mottagningsanläggningar för avfall samt klassificering och behandling av förorenad jord. Utför entreprenörsuppdrag inom avfallshantering och sanering (mark, vatten, sediment, m.m.); marknadsledande inom in-situ saneringar i Sverige.

  Kontor och anläggningar runt hela landet.

   

 

 • Fortum Waste Solutions - problemlösaren inom farligt avfall och förorenad mark. Vi erbjuder ett flertal olika behandlingsformer för förorenad mark, såsom biologisk behandling, jordtvätt, deponering och förbränning. Vi hjälper till med förundersökning, provtagning, analys, schaktning, transporter, behandling och återställande.
 • Savaterra AB - sanerar förorenad jord genom värmebehandling och förfogar över två anläggningar för termo-desorption. Kontor i Haparanda.
 • SITA Sverige AB
  - Mottagning, behandling av förorenad jord; petroleum-, metall-, och PAH föroreningar samt sediment och PAH haltig tjärasfalt. Anläggningar i Forsbacka nära Gävle, Löt i Vallentuna, Kovik på Värmdö och Rödjorna mellan Skara och Skövde.
  Även för akuta saneringar.

  Kontakt: marksanering@sita.se
  Telefon kontoret i Stockholm vxl. 08 - 519 33 000 alt. 0708-895923,
  Kontoret i Göteborg telefon 0708-875003.
 • Soiltech AB - behandling av förorenad jord i en anpassad, våt process. Tar fram tvättvätskor för varje behov följer produktionen genom analyser i eget lab. Genomför också analyser av möjligheterna att behandla olika typer av jord och föroreningar.
  Kontakt: Owe Nordström  Tel: 08-634 00 45  Fax: 08-634 02 30
 • SSM Svensk Sjömuddring AB - har mobila tvättanläggningar för förorenad jord och har genomfört ett större antal reningsentreprenader runt om i landet. Företaget har bland annat sanerat mycket skjutbanor åt försvaret.

  © 2000-2019 Krister Honkonen/MarksaneringsInfo

counter stats